Rodo

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE
  INTERNETOWEJ
 4. ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
 5. PROFILOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej dostępnej pod adresem https://ideatrans.pl,
zwanej dalej Stroną Internetową, ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem
obowiązków dla użytkowników Strony Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim
zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w
tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a
także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi
analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Idea
Trans Sp. z o.o. ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 80, 15-094 Białystok
NIP: PL5423370741, REGON: 384132221, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000799451, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł oraz adres poczty elektronicznej:
biuro@ideatrans.pl – zwana dalej „Administratorem”.

1.3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: adres poczty
elektronicznej: ido@ideatrans.pl.

1.4. Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub
„Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.5. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych
osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne.

1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że
zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3)
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4)
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający 
odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem,
za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i
uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu
przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w
takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co
najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy
przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony Internetowej przez Administratora są wskazane
w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych
osobowych przez Administratora.

 

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE
INTERNETOWEJ

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego użytkownika na Stronie Internetowej.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie Internetowej w następujących celach, na
następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
 Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż
przez okres przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, której dane dotyczą,
z tytułu prowadzonej  przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres przedawnienia

określają przepisy prawa, w
szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać
danych w celu marketingu
bezpośredniego w przypadku wyrażenia
skutecznego sprzeciwu w tym zakresie
przez osobę, której dane dotyczą.

 Adres poczty elektronicznej
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO (zgoda)
Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której
dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej
danych w tym celu.
Imię, nazwisko, adres poczty
elektronicznej
Ustalenie,
dochodzenie lub
obrona roszczeń
jakie może
podnosić
Administrator lub
jakie mogą być
podnoszone wobec
Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż
przez okres przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, której dane dotyczą,
z tytułu prowadzonej  przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres przedawnienia
określają przepisy prawa, w
szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Imię i nazwisko; numer telefonu
kontaktowego; adres poczty
elektronicznej; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy).
W wypadku Klientów nie będących
konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy
oraz numer identyfikacji podatkowej
(NIP) Klienta.
Zawarcie i
wykonanie umów z
kontrahentami
Administratora
Art. 6 ust. 1b RODO – przez okres
trwania umowy i rozliczeń po jej
zakończeniu
Imię i nazwisko; numer telefonu
kontaktowego; adres poczty
elektronicznej; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy).
W wypadku Klientów nie będących
konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy
oraz numer identyfikacji podatkowej
(NIP) Klienta.
Spełnienie
ciążących na
Administratorze obowiązków
prawnych np.
wystawienie
lub przechowywani
faktur i innych
dokumentów
księgowych,
udzielanie
odpowiedzi na
reklamacje
Art. 6 ust. 1c RODO – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane, Imię i nazwisko; numer telefonu
kontaktowego; adres poczty
elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy).
W wypadku Klientów nie będących
konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy
oraz numer identyfikacji podatkowej
(NIP) Klienta.
Wykrywanie
nadużyć i
zapobieganie im
Art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres
trwania umowy, a następnie przez okres
po którym przedawnią się roszczenia
lub przez czas trwania postępowań
prowadzonych przez właściwe organy
publiczne
Imię i nazwisko; numer telefonu
kontaktowego; adres poczty
elektronicznej; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy).
W wypadku Klientów nie będących
konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy
oraz numer identyfikacji podatkowej
(NIP) Klienta.
Dla potrzeb
rekrutacji
Art. 6 ust. 1a i 1c RODO) – przez okres
trwania rekrutacji (chyba że została
udzielona zgoda na przetwarzanie
danych na potrzeby tej i przyszłych
rekrutacji
Imię i nazwisko; adres poczty
elektronicznej; dane zawarte w
załączonym życiorysie oraz liście
motywacyjnym; inne dane zawarte w
treści wiadomości;
W celach ochrony
mienia na terenie
monitorowanym
Art. 6 ust. 1d i 1e) – przez okres 30 dni Imię i nazwisko; numer telefonu
kontaktowego; adres poczty
elektronicznej; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących
konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy
oraz numer identyfikacji podatkowej
(NIP) Klienta.
W celach
nawiązania
kontaktu jako
usprawiedliwionego
interesu
administratora
Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Imię i nazwisko; adres poczty
elektronicznej;  inne dane zawarte w
treści wiadomości;
W pozostałych
przypadkach
Pani/Pana dane
osobowe
przetwarzane są
wyłącznie na
podstawie
wcześniej
udzielonej zgody w
zakresie i celu
określonym w treści
zgody
Art. 6 ust. 1a RODO – przez okres od
udzielenia zgody do jej cofnięcia.
Imię i nazwisko; numer telefonu
kontaktowego; adres poczty
elektronicznej; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy).
W wypadku Klientów nie będących
konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy
oraz numer identyfikacji podatkowej
(NIP) Klienta.

 

4. ODBIORCY DANYCH STRONY INTERNETOWEJ

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, konieczne jest korzystanie przez
Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania).
Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by
przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich
wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje
dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych
i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.3. Dane osobowe użytkowników Strony Internetowej mogą być przekazywane następującym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
  organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym
  Strony Internetowej (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do
  prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy
  oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) –
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy
  działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do
  zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

5. PROFILOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia
RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a
także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane
dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje
dotyczące możliwego profilowania.

5.2. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z profilowania do celów marketingu
bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania na Stronie Internetowej może być np.  przesłanie
propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby. Mimo
profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała dowiedzieć się więcej na
temat proponowanego produktu.

5.3. Profilowanie na Stronie Internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania
danej osoby na Stronie Internetowej np. poprzez dodanie konkretnego przeglądanie strony konkretnego
Produktu na Stronie Internetowej, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii wizyt na Stronie
Internetowej.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne
lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.
Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia
RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie
uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na
potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego
marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można
kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z
formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.

 

7. COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku
twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia
korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także
historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub ankiet;
 • dostosowywania zawartości strony Strony Internetowej do indywidualnych preferencji
  użytkownika(np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji
  korzystania ze Strony Internetowej;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony
  Internetowej;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Strone Internetową poprzez
  anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa
  kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich
  przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w
  sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;


7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies
za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć
(np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim
wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia
zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka
zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia
takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików
Cookies.

7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale
pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

7.6. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal
Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Stronie Internetowej.
Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw.
dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu na Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają
cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Stronę Internetową. Administrator
korzystając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium
pozyskania odwiedzjących Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania na Stronie Internetowe,
informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane
geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics
informacji o jej aktywności na Stronie Internetowe – w tym celu można zainstalować dodatek do
przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.8. Administrator może korzystać na Stronie Internetowe z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez
firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).
Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania
podejmują odwiedzający Stronę Internetową, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.
Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem
internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim
koncie na portalu Facebook.com:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator
namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza
polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej Administratora.